ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา หมาย ถึง อะไร

ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา หมาย ถึง อะไร

ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา หมาย ถึง อะไร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หน้าแรกความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร? ทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงงานที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ บํา เห น็ จ หมาย ถึง สิ่งประดิษฐ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ ที่เน้นผลิตภาพทางปัญญาและความคล่องแคล่วโดยไม่คำนึงถึงประเภทของ ความคิดสร้างสรรค์หรือวิธีการแสดงออก เช่น ผลิตภัณฑ์ บริการ วิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นต้น

ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา หมาย ถึง อะไร ประเภทใดบ้าง?

ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา หมาย ถึง อะไร ในระดับสากลทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็นสองประเภท ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและลิขสิทธิ์

  • ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมคืออะไร?ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมหมายถึงความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ พัฒนาหรือประดิษฐ์ขึ้น รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าและที่อยู่อาศัย ซึ่งรวมถึงการสร้างและป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม มีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมประเภทใดบ้าง? ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม เช่น สิทธิบัตร การออกแบบผังวงจรรวม เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์)
  • ลิขสิทธิ์คืออะไรและได้รับการคุ้มครองอย่างไร ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้เขียนในการดำเนินการเกี่ยวกับงานที่ผู้เขียนได้ทำขึ้นตามประเภทของลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น งานวรรณกรรม การฟ้อนรำ วิจิตรศิลป์ ดนตรี โสตทัศนูปกรณ์ ภาพยนตร์ การบันทึกเสียง การส่ง การถ่ายทอด หรืองานอื่นใดในสาขาวิชาวรรณคดี กรมวิทยาศาสตร์ หรือกรมศิลปากร ถ้าผลงานนั้นแสดงออกในรูปแบบหรือวิธีการที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ กฎหมายลิขสิทธิ์ยังคุ้มครองสิทธิของศิลปินอีกด้วย ไม่ครอบคลุมถึงแนวคิดหรือขั้นตอน กระบวนการหรือระบบ วิธีการใช้หรือทำงานกับแนวคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์

ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา หมาย ถึง อะไร สิทธิบัตรคืออะไร?

สิทธิบัตรเป็นหนังสือสำคัญที่ออกโดยรัฐบาลเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบอุตสาหกรรมที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา หมาย ถึง อะไร ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และสิทธิบัตรขนาดเล็กซึ่งผู้ถือสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรขนาดเล็กมีสิทธิโดยสมบูรณ์หรือแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรขนาดเล็กภายในระยะเวลาทางกฎหมาย  ประเภทสิทธิบัตร สิทธิบัตรมี 3 ประเภท

  • สิทธิบัตรการประดิษฐ์หมายถึงการคุ้มครองการประดิษฐ์บนองค์ประกอบโครงสร้าง หรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการผลิต การจัดเก็บ หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  • สิทธิบัตรการออกแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ รูปแบบสินค้าหรือองค์ประกอบสีที่สามารถใช้เป็นแม่แบบสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมได้ตลอดจนงานหัตถกรรมและแตกต่างไปจากเดิม
  • สิทธิบัตรขนาดเล็กเป็นการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีในระดับไม่สูงมาก อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือการปรับปรุงเล็กน้อยสำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว

ทำไมคุณควรยื่นขอจดสิทธิบัตร ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา หมาย ถึง อะไร

  • ผู้ประดิษฐ์ต้องยื่นขอรับสิทธิบัตร ได้รับผลประโยชน์จากสังคม รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของนักประดิษฐ์และนักออกแบบ
  • ได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์จากงานอย่างผิดกฎหมาย นักประดิษฐ์และนักออกแบบสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ของตนภายใต้สิทธิบัตรเพื่อผลิต ขาย นำเข้ามาสู่ราชอาณาจักร หรือยอมให้ผู้อื่นใช้สิทธิบัตรชดใช้ค่าเสียหาย
  • ระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตรสิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุ 20 ปีนับจากวันที่ขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 10 ปีนับจากวันที่ขอรับสิทธิบัตร ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา หมาย ถึง อะไร