ตาม หลัก ทฤษฎี ใหม่ ขั้น ตอน สุดท้าย คือ อะไร

ตาม หลัก ทฤษฎี ใหม่ ขั้น ตอน สุดท้าย คือ อะไร

ตาม หลัก ทฤษฎี ใหม่ ขั้น ตอน สุดท้าย คือ อะไร ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีต จนถึงปัจจุบันปัญหาหลักประการหนึ่งคือการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรกรรมที่ต้องอาศัยน้ำฝน ประเทศส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคที่มีปริมาณน้ำฝนต่ำและมีนาข้าวและพืชผลเป็นจำนวนมาก เกษตรกรยังคงปลูกเพียงปีละครั้งในฤดูฝนและเสี่ยงต่อการเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและฤดูฝน แม้ว่าบ่อน้ำหรืออ่างเก็บน้ำบางแห่งจะถูกขุดในขนาดที่เหมาะสมหรือมีปัจจัยอื่นๆ 

ที่ทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ รวมทั้งระบบการเพาะปลูกก็ไม่มีกฎเกณฑ์และพืชส่วนใหญ่เป็นพันธุ์เดี่ยว บทบาท ที่ ขัดแย้ง กัน หมาย ถึง อะไร ด้วยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าว ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติไปได้โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำโดยไม่มีปัญหาและความยากลำบากมากนัก พระราชดำรินี้เรียกว่า “ทฤษฎีใหม่” เพื่อเป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการดินและน้ำ เพื่อการเกษตรบนที่ดินแปลงเล็กให้ได้กำไรสูงสุด

ตาม หลัก ทฤษฎี ใหม่ ขั้น ตอน สุดท้าย คือ อะไร ขั้นตอนที่สาม

เมื่อพ้นระยะที่ 2 แล้ว เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรต้องย้ายไปยังระยะที่ 3 คือ การติดต่อและประสานงาน เพื่อเป็นเงินทุนหรือหาแหล่งเงิน เช่น ธนาคารหรือบริษัทเอกชน เพื่อช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ธนาคาร และบริษัทต่างๆ จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ

 • เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ราคาสูง (ไม่กดดัน) ตาม หลัก ทฤษฎี ใหม่ ขั้น ตอน สุดท้าย คือ อะไร
 • ธนาคารและบริษัทสามารถซื้อข้าวกินได้ในราคาต่ำ (ซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรงบดเอง)
 • เกษตรกรสามารถซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ำ เพราะเราซื้อเยอะ (เป็นร้านสหกรณ์ราคาส่ง)
 • ธนาคารและบริษัทจะสามารถจัดจำหน่ายบุคลากร (เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น)

ทฤษฎีใหม่ที่มีประโยชน์

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประทานในโอกาสต่างๆ ก็เพียงพอแล้วที่จะสรุปประโยชน์ของทฤษฎีใหม่นี้ไว้ด้านล่าง

 • 1.เพื่อให้ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจพอเพียง ไม่หิวโหย และหาเลี้ยงตัวเองได้ ตาม หลัก ทฤษฎี ใหม่ ขั้น ตอน สุดท้าย คือ อะไร
 • 2.ในฤดูแล้งมีน้ำน้อยสามารถนำน้ำที่สะสมในสระได้ ปลูกผักได้หลายชนิด แม้แต่ข้าวก็ปลูกได้โดยไม่รบกวนการให้น้ำ
 • 3.ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาลจะมีน้ำบาดาลตลอดปี ทฤษฎีใหม่นี้สามารถทำให้คุณรวยขึ้นได้
 • 4. หากเกิดน้ำท่วมก็เปลี่ยนได้ และช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง รัฐบาลไม่ควรช่วยเหลือมากเกินไป ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณด้วย

สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา ตาม หลัก ทฤษฎี ใหม่ ขั้น ตอน สุดท้าย คือ อะไร

 • 1. การนำทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติ มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ดังนั้นเกษตรกรควรขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ด้วย ตาม หลัก ทฤษฎี ใหม่ ขั้น ตอน สุดท้าย คือ อะไร
 • 2. ขุดบ่อน้ำเก็บน้ำ เนื่องจากสภาพของดินในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน เช่น ดินเหนียว ดินทราย ซึ่งเป็นดินที่ไม่สามารถอุ้มน้ำได้ หรือ ดินกรด ดินเค็ม ซึ่งอาจไม่เหมาะกับพืชที่จะปลูก จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
 • 3. พื้นที่คำนวณโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและระดับความเป็นเจ้าของที่ดินคำนวณเฉลี่ย 15 คนต่อครัวเรือน แต่โปรดเข้าใจว่าอัตราส่วนขนาดพื้นที่เฉลี่ยไม่ใช่ตัวเลขคงที่ หากพื้นที่เพาะปลูกมากหรือน้อยก็สามารถนำมาคำนวณอัตราส่วนนี้ได้ (30:30:30:10) พร้อมให้บริการ
 • 4. ปลูกพืชผลต่าง ๆ เช่น ข้าวซึ่งเป็นพืชหลัก ไม้ผล ผัก พืชไร่ และพืชสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีฟาร์มเลี้ยงปลาหรือสัตว์อื่นๆ ที่เกษตรกรสามารถบริโภคได้ตลอดทั้งปี ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารของครอบครัว และที่เหลือสามารถขายเป็นรายได้ให้ครอบครัวได้อีกครั้ง
 • 5. ความร่วมมือของชุมชนจะเป็นกำลังสำคัญในการนำทฤษฎีใหม่ๆ ไปปฏิบัติ เช่น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือที่เรียกว่าแขกรับเชิญ นอกจากจะสร้างความรู้สึกรักสามัคคีในชุมชนแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการจ้างพนักงานอีกด้วย
 • 6. ระหว่างการขุดบ่อน้ำมีการขุดดินจำนวนมาก ดินชั้นบนซึ่งเป็นดินดีต้องกองแยกกัน จากนั้นนำไปปลูกพืชผลต่าง ๆ โดยการไถพรวนดินที่ยากจน ใช้ถมขอบบ่อหรือยกร่องปลูกไม้ผลได้ ตาม หลัก ทฤษฎี ใหม่ ขั้น ตอน สุดท้าย คือ อะไร