กฎหมายแพ่ง คือ

กฎหมายแพ่ง คือ กฎหมายแพ่ง คำว่า แพ่ง ตามพจนานุกรมราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๘ 2558 ปีก่อนคริสตกาล 2525 กฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทเอกชน หรือใครก็ตามทั้งเมื่ออยู่คนเดียวและเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นกฎหมายที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สิน การตัดสินใจทางกฎหมาย สัญญา และความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของฉัน ทุกคนต้องมีการศึกษาที่ดีจึงจะสามารถทำงานได้โดยทั่วไป ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา หมาย ถึง อะไร

กฎหมายแพ่ง คือ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

กฎหมายแพ่ง คือ

กฎหมายแพ่งเป็นข้อบังคับของบริษัทเอกชนและความสัมพันธ์ระหว่างกัน กฎหมายแพ่ง คือ สิทธิและหน้าที่ เช่น ทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก หน้าที่ทางกฎหมาย เป็นต้น  ประเภทของทรัพย์สิน ทรัพย์สินมีสองประเภทหลัก 

  • สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ คือ สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน ทรัพย์สินแปลกแยก อาศัยอยู่บนพื้นดินเช่นอาคาร ฯลฯ
  • ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินเป็นผลประโยชน์ที่บุคคลไม่สามารถได้รับในทรัพย์สินนั้น ไม่มีคุณสมบัติ แต่มีราคา และถือได้ว่าทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดคือทรัพย์สินของใครก็ตามที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนี้ใครก็ตามที่มีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของหรือจำหน่ายหรือหากำไรจากทรัพย์สินดังกล่าวหรือแม้กระทั่งทำลายมัน

ลิขสิทธิ์ กฎหมายแพ่ง คือ ได้มาโดยกฎหมายและสัญญา

  • 1. การได้มาซึ่งสิทธิตามกฎหมายคือการได้มาซึ่งวัตถุทางกฎหมาย เช่น การโอนกรรมสิทธิ์ คุณสมบัติของกระทรวง สำนักงาน หน่วยงาน อยู่ภายใต้กฎหมาย
  • 2. การได้มาซึ่งสิทธิโดยการกระทำและสัญญา คือ การได้มาซึ่งสิทธิตามสัญญาหรือสัญญา เช่น สิทธิ ในการรับทรัพย์สินเป็นมรดกตามพินัยกรรม สิทธิการถือครองตามสัญญาจะซื้อจะขายย่อมมีสิทธิได้รับประโยชน์ จากทรัพย์สินที่เช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น
  • 3. ใช้สิทธิมนุษยชน ใช้สิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนแตกต่างจากการใช้สิทธิมนุษยชนคนปกติทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจะรอด การมีบุคลิกภาพตามกฎหมายสามารถคุ้มครองสิทธิดังกล่าวได้ สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีเสรีภาพทางกายภาพในชีวิตของเรา ไม่จำกัดอายุ เพศ ศาสนา ความรู้ ปัญญา สิ่งเหล่านี้ไม่กระทบต่อการดำรงสิทธิแต่อย่างใด หากสิทธิ์ถูกสงวนไว้ จะใช้สิทธิ์นี้ ทุกหมายเลขต้องเป็นไปตามกฎหมาย
  • 4. งานด้านกฎหมาย หมายถึง งานใดๆ กฎหมายแพ่ง คือ ที่ทำโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยความสมัครใจโดยมุ่งเน้นโดยตรง

กฎหมายแพ่ง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

เปลี่ยนแปลง โอน รักษา หรือยุติสิทธิตามกฎหมาย กรรมต้องเป็นต้นเหตุของการกระทำ และต้องมีพารามิเตอร์ดังต่อไปนี้

  • 1. ต้องหมายความว่าบุคคลทำงานบางอย่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ กฎหมายทั่วไปหรือความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายเช่นการทำข้อตกลง หว่าน
  • 2. ต้องเป็นการกระทำ เป็นการกระทำโดยสมัครใจ กล่าวคือ เมื่อแสดงเจตจำนง การกระทำ ต้องทำด้วยความเต็มใจ
  • 3. ต้องเป็นกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นผลมาจากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองครั้งที่สอง คำแนะนำเพื่อให้บรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ ดังนั้น การกระทำดังกล่าวจะต้องชอบด้วยกฎหมาย กฎหมายแพ่ง คือ